Meiyume –
Vietbeauty x CosmoBeauté Vietnam 2022

From concept to finished product: create your beauty product with Meiyume

Vietbeauty x CosmoBeauté  Vietnam 2022

August 2022 – After a two-year hiatus, Meiyume is thrilled to be attending the 13th edition of CosmoBeaute Vietnam, and 5th edition of Vietbeauty, Vietnam’s largest beauty trade shows organized by Informa Markets. From the 24th – 26th August 2022, this hybrid edition will enable beauty trade professionals across the globe to connect with the global beauty community virtually or physically – from suppliers, manufacturers, and distributors to beauty brands and businesses – and witness beauty in the making.
Tháng 8 2022 – Meiyume tham dự Triển lãm thương mại chuyên ngành làm đẹp lớn nhất Việt Nam Vietbeauty x CosmoBeauté 2022 tại TP. Hồ Chí Minh. Triển làm được tổ chức bởi Informa Markets, diễn ra trong 3 ngày từ 24 – 26 tháng 8 năm 2022, là nơi kết nối nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối đến các thương hiệu và doanh nghiệp trong ngành, cùng tìm hiểu và khám phá những công nghệ làm đẹp mới, tìm kiếm nguồn sản phẩm cũng như công nghệ tiên tiến mới từ các quốc gia trên thế giới.

Meiyume is honoured to be one of the main speakers at Vietbeauty x CosmoBeauté Vietnam’s beauty workshop – one of its key event highlights. As one of ASEAN’s top emerging economies, Meiyume aims to expand our beauty DNA into Vietnam and empower beauty brands with our end-to-end product solutions in innovative packaging and formulations across skincare, colour cosmetics, fragrance, hair, and oral care. Our global network of suppliers and manufacturing facilities ensure rapid prototyping & testing that matches the trailblazing consumers’ behaviours of the Vietnam market.
Meiyume vinh dự trở thành một trong những diễn giả chính tại hội thảo “Chia sẻ về ngành hàng FMCG” của Vietbeauty x CosmoBeauté Việt Nam – một trong những điểm nổi bật của triển lãm lần này. Hiểu được Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi hàng đầu ASEAN, Meiyume đặt mục tiêu mở rộng DNA làm đẹp của vào thị trường Việt Nam và trao quyền cho các thương hiệu làm đẹp bằng các giải pháp sản phẩm “end-to-end” của chúng tôi trong bao bì và công thức sáng tạo về các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa, chăm sóc tóc và chăm sóc răng miệng.  Với mạng lưới các nhà cung cấp chuyên nghiệp và cơ sở sản xuất toàn cầu của Meiyume, chúng tôi đảm bảo quá trình nghiên cứu sản phẩm và thử nghiệm nhanh chóng, phù hợp, đảm bảo với sức khỏe và hành vi tiêu dùng của người Việt Nam.

Titled ‘From concept to finished product: create your beauty product with Meiyume’, our commercial team will give visitors valuable insights as to how Meiyume commits to delivering excellence in our beauty solutions through collaboration and innovation that are backed by data science. From concept to shelf, find out more about how our product solutions can help you navigate the fabric of beauty in Vietnam.
Với tiêu đề “Từ ý tưởng đến thành phẩm: Tạo ra sản phẩm làm đẹp của bạn với Meiyume“, đại diện từ Meiyume – Ông Aik Lim – Tổng giám đốc thương mại khối Châu Á Thái Bình Dương & Trung Đông sẽ chia sẻ về công thức phát triển sản phẩm xuất sắc từ sự hợp tác và đổi mới không ngừng với hỗ trợ bởi khoa học dữ liệu, cũng như những cam kết mang lại giá trị từ Meiyume với ngành làm đẹp và môi trường. Từ sản phẩm đến trưng bày tại kệ hàng, hãy cùng Meiyume tìm hiểu thêm về các giải pháp tiên tiến nhất cho các sản phẩm của quý doanh nghiệp.

Come hear us speak at Vietbeauty x CosmoBeauté Vietnam’s beauty workshop to find out more information.
Hãy đến nghe chúng tôi nói chuyện tại hội thảo làm đẹp của Vietbeauty x CosmoBeauté Việt Nam để tìm hiểu thêm thông tin.

Visit Us

Date: 25th August 2022 (Thursday)
Time: 130pm to 430pm
Location: Saigon Exhibition & Convention Center, Ho Chi Minh City, Vietnam

Contact Us

– Aik Lim (Senior Director of Sales): aiklim@meiyume.com
– Phuong Pham (Sales Consultant):
v-phuongpham@meiyume.com

Emerging Beauty Markets

The beauty industry is cited to be one of the major drivers of development within Southeast Asia (ASEAN), growing at an unprecedented rate even through the pandemic. Sales revenue in beauty and personal care is expected to hit USD$47.1 billion in 2025, with a CAGR of 9.3% (2021 – 2025). Furthermore, ASEAN is expected to be the 4th largest economy globally by 2030, after United States, China, and the European Union, due to the increasingly active trade, geographical factors, growing middle class, and rapid development in infrastructure and cities. 
Ngành công nghiệp làm đẹp được coi là một trong những động lực phát triển chính trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN), phát triển với tốc độ ngày càng nhanh ngay cả khi trải qua đại dịch Covid vừa qua. Doanh thu bán hàng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cá nhân dự kiến ​​đạt 47,1 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ CAGR là 9,3% (2021-2025). Hơn nữa, ASEAN dự kiến ​​sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 trên toàn cầu vào năm 2030, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, do thương mại ngày càng sôi động, các yếu tố địa lý, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và sự phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng và thành phố.

Currently, the market size of ASEAN sits at 640 million and it is expected to reach 710 million by 2030. Statistics from the Hong Kong Trade Development Council has shown that the annual household income of 125 million households will average at $10k. This has led beauty experts and analysts to focus their business lens on ASEAN for expansion and to access the unlimited business opportunities in this region; which includes Singapore, Cambodia, Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand, and Vietnam.
Hiện tại, quy mô thị trường của ASEAN là 640 triệu và dự kiến ​​sẽ đạt 710 triệu vào năm 2030. Thống kê từ Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông đã chỉ ra rằng thu nhập hộ gia đình hàng năm của 125 triệu hộ gia đình sẽ ở mức trung bình 10 nghìn đô la. Điều này đã khiến các chuyên gia và nhà phân tích sắc đẹp tập trung kinh doanh của họ vào ASEAN để mở rộng và tiếp cận các cơ hội kinh doanh không giới hạn trong khu vực này; trong đó bao gồm Singapore, Campuchia, Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

A Preview of Vietnam’s Beauty Market – Opportunities and Trends

Vietnam’s beauty and personal care sales revenue amount to USD$2.26 billion in 2022 and it is forecasted to grow at a CAGR of 3.63% annually, reaching USD$2.7billion by 2026. Among the ASEAN countries, Vietnam has garnered attention for clinching the title as one of the world’s top emerging economies with significant potential in consumption growth, development, and business investment within the beauty industry. As one of the powerhouses of ASEAN, rapid demographic and technological changes and trends have resulted in new sources of growth for beauty brands entering the Vietnam market, positioning itself as a vital player in ASEAN’s next chapter of consumption growth.
Doanh thu bán hàng chăm sóc cá nhân và sắc đẹp của Việt Nam đạt 2,26 tỷ USD vào năm 2022 và dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,63% hàng năm, đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2026. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam đã gây được sự chú ý khi giữ vững danh hiệu của các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới với tiềm năng đáng kể về tăng trưởng tiêu dùng, phát triển và đầu tư kinh doanh trong ngành công nghiệp làm đẹp. Là một trong những cường quốc của ASEAN, những thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học và công nghệ cũng như xu hướng đã dẫn đến nguồn tăng trưởng mới cho các thương hiệu làm đẹp khi thâm nhập thị trường Việt Nam, định vị mình là người đóng vai trò quan trọng trong chương tăng trưởng tiêu dùng tiếp theo của ASEAN.

One of the key business opportunities in Vietnam is the growing middle-class group. Within ASEAN, Vietnam ranks highest in terms of the fastest growing middle-class population, defined as consumers who spend a minimum of USD$11 per day on consumer goods. Over the next decade, Vietnam is expected to add 36 million middle-class consumers, which will reach 75% of their entire population by 2030. This is a significant increase from 10% in 2000 to 45% this year (2022). The spending power of the rising middle-class population in Vietnam has ensued a strong appetite for luxurious beauty products. A survey by the National Economics University of Vietnam indicates a high level of status-based consumption among Vietnamese consumers. Reports from Euromonitor also identified the re-emergence of premiumization, especially over the next few years. Therefore, the increased expectations of consumers in material acquisition gives beauty brands opportunities in developing aesthetically innovative primary and secondary packaging, especially indie brands looking to establish themselves in Vietnam.
Một trong những cơ hội kinh doanh chính ở Việt Nam là nhóm tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Trong ASEAN, Việt Nam xếp hạng cao nhất về dân số trung lưu tăng nhanh nhất, được định nghĩa là những người tiêu dùng chi tiêu tối thiểu 11 đô la Mỹ mỗi ngày cho hàng hóa tiêu dùng. Trong thập kỷ tới, Việt Nam dự kiến ​​sẽ có thêm 36 triệu người tiêu dùng trung lưu, chiếm 75% tổng dân số vào năm 2030. Đây là mức tăng đáng kể từ 10% năm 2000 lên 45% năm nay (2022). Sức mạnh chi tiêu của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng ở Việt Nam đã kéo theo nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm làm đẹp cao cấp. Một cuộc khảo sát của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam cho thấy mức độ tiêu dùng dựa trên địa vị của người tiêu dùng Việt Nam cao. Báo cáo từ Euromonitor cũng nhận định sự xuất hiện trở lại của phí bảo hiểm, đặc biệt là trong vài năm tới. Do đó, kỳ vọng ngày càng tăng của người tiêu dùng trong việc mua sắm nguyên liệu mang đến cho các thương hiệu làm đẹp cơ hội trong việc phát triển các loại bao bì sơ cấp và thứ cấp sáng tạo về mặt thẩm mỹ, đặc biệt là các thương hiệu indie đang tìm cách thành lập mình tại Việt Nam.

Another driving factor is Vietnam’s predominant younger generation. In a society with more than 97 million people, Vietnam remains relatively young with a median age of 32.5. Hence, it’s not surprising that digital disruption and the dominance of e-commerce platforms (e.g. Shopee, Tiki, Lazada, etc) have seen a surge in this vibrant country. Rapid digitalization in this digitally savvy generation has fueled innovation in consumers’ behaviour which drives businesses to meet these demands. Hence, Meiyume ensures rapid prototyping and innovative solutions in packaging and formulations to help brands keep abreast of these demands. On top of this, digitally conscious customers of today have developed sophisticated beauty demands. Beauty consumers are seeking value-based products with multi-functional purposes such as specialized ingredients. Ironically, consumers are riding on the minimalist trend of ‘less is more’ which has been largely influenced by K-beauty.
Một yếu tố thúc đẩy khác là thế hệ trẻ chiếm ưu thế của Việt Nam. Trong một đất nước có hơn 97 triệu dân, Việt Nam vẫn còn khá trẻ với độ tuổi trung bình là 32,5. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sự bùng nổ kỹ thuật số và sự thống trị của các nền tảng thương mại điện tử (ví dụ: Shopee, Tiki, Lazada, v.v.). Quá trình số hóa nhanh chóng trong thế hệ hiểu biết về kỹ thuật số này đã thúc đẩy sự đổi mới trong hành vi của người tiêu dùng, thúc đẩy các doanh nghiệp đáp ứng những nhu cầu này. Do đó, Meiyume đảm bảo tạo mẫu nhanh chóng và các giải pháp sáng tạo trong bao bì và công thức để giúp các thương hiệu bắt kịp những nhu cầu này. Với sự phát triển của kỹ thuật số, người tiêu dùng ngày càng thông minh và nhu cầu khắt khe hơn với sản phẩm. Người tiêu dùng làm đẹp đang tìm kiếm các sản phẩm dựa trên giá trị với các mục đích đa chức năng như các thành phần chuyên biệt. Tuy nhiên, người tiêu dùng đang đi theo xu hướng tối giản ‘ít hơn là nhiều hơn’ vốn bị ảnh hưởng phần lớn bởi K-beauty.

Consumers’ demand in the beauty spectrum has been reshaped by a convergence of numerous consumer needs with volatile market needs. Especially after the disruption associated with Covid-19, understanding consumers sentiment and delivering valuable beauty products are the essence of a robust product solution strategy – a topic the Meiyume team will be expounding on at Vietbeauty x CosmoBeauté Vietnam 2022 for the knowledge of all beauty industry players.
Nhu cầu của người tiêu dùng trong lĩnh vực làm đẹp đã được định hình lại bởi nhiều sự tác động từ môi trường xung quanh. Đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng và cung cấp các sản phẩm làm đẹp có giá trị là cốt lõi của chiến lược giải pháp sản phẩm – một chủ đề mà nhóm Meiyume sẽ giới thiệu tại Vietbeauty x CosmoBeauté Vietnam 2022.

Meiyume

Meiyume aims to uncover how beauty brands entering Vietnam can capitalize on the market changes and emerging trends to create the right beauty products for their respective customers, with speed, quality, and agility. In this climate, an experimental Innovation & Development (I&D) and formulation team, and a global network of expertise are vital for beauty brands to remain competitive in emerging nations like Vietnam. From concept to finished product, find out more about how you can create your beauty product with Meiyume. 

Mark your calendars and we hope to see you at our speaking engagement at Vietbeauty x CosmoBeauté Vietnam 2022.

Meiyume hướng tới khám phá cách thức xâm nhập thị trường Việt Nam, tận dụng những thay đổi tích cực của thị trường và các xu hướng mới nổi để tạo ra các sản phẩm làm đẹp phù hợp cho khách hàng với tốc độ, chất lượng và sự nhanh nhạy. Ngày nay, đội ngũ sáng tạo và đổi mới (I&D) thử nghiệm và mạng lưới chuyên môn toàn cầu là yếu tố cần thiết để các thương hiệu làm đẹp duy trì sức cạnh tranh ở các quốc gia mới nổi như Việt Nam. Từ ý tưởng đến sản phẩm cuối, hãy tìm hiểu cách bạn có thể tạo ra sản phẩm làm đẹp của mình với Meiyume.